ព័ត៌មានរបស់យើង

Head office #IV0273, St. 60M, Sangkat Chak Angre Krom,
Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia

info@boreyangkorpalace.com

(+855) 098 777 973 / 098 777 974 / 098 777 975

បញ្ជូនព័ត៌មានរបស់អ្នក

សូមអរគុណសម្រាប់ការទាក់ទងពួកយើង

ទីតាំងរបស់យើង