ឃ្វីនភែលេស A

 • 5 1
 • 1 2
 • 6 5
 • 1 6
 • 3 7
 • 14.40 x 17.50m 9
 • 25 x 31m 10
 • 1 11
 • 1 12
 • 1 13
  • ទីតាំងគម្រោង