ឃ្វីនភែលេស B

  • 5 1
  • 2 2
  • 6 5
  • 2 7
  • 12.30 x 20m 9
  • 17.00 x 25m 10
  • 1 11
    • ទីតាំងគម្រោង